ISSN: 2617-0396
Study of learning speed potency exercising effect for young volleyball players
Page Header Logo Scientific News of Academy of Physical Education and Sport

Abstract

Improvement in the traing is one of the important problems in physical exercising of volleyball players. Using this test we have detected deficits of «weak chain» in physical exercising of volleyball players and they were eliminated.

References

V. A. Adıgözəlova Magistr təhsil səviyyəsində “Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi bioloji təminat və reabiltasiya” ixtisası üzrə “Orqanizmin yaş xüsusiyyətləri” fənn Proqramı. Bakı – 2015.

Y. N. Quliyev “Məktəbyaşlı uşaqların fizioloji xüsusiyyətləri” Metodik vəsait. Bakı -2011

Məmmədov A. Normal fiziologiyası I və II cild Bakı- 2011, 45 s.

Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlığının fizioloji xüsusiyyətləri / Y.N.Quliyev, Bakı, 2018, 149 s.

Белоцерковский З.Б., Любина Б.Г.,

Богданова Е.В. Гемодинамика, внутренние структуры сердца и сосудистые сопротивления артери- альной системы у спорт-сменов во время изометрической нагрузки// Вестник спортивной медицины России. 1999, № 2 т. 23, с. 54-58

Физиология спорта учебное пособие под редакцией А.С. Чинкин, А.С. Назаренко: М.: Физкультура и спорт, 2016, 120 с.

Самарина Е.В. Физиология спорта: курс лекций / Екатеринбург, Изд-во УрГУПС, 2014, 79 с.

PDF (Azərbaycanca)
PDF (Azərbaycanca)

Keywords

volleyball
speed potency exercising
Harward step-test
heart
bradicardia
pulsometer
spirometriya
sfigmomanometriya
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

© 2009-2018 Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport. All rights reserved. Unauthorized use prohibited.