ISSN: 2617-0396
Integration of Science And Education of Azerbaijan State Academy Of Physical Training And Sport Europe education
Page Header Logo Scientific News of Academy of Physical Education and Sport

Abstract

Public education from the first days of the formation of a national state in Azerbaijan, the creation of higher educational institutions, the integration of education into world education system and the integration of higher educational institutions into European universities, the material and technical base of education, the quality of education in higher educational institutions and competitive personnel training, the organization of a new education system since the period of independence, its development, state policy, the development of programs in the field of higher education, reorganization and expansion of the activity of Azerbaijan State Academy of Physical education and Sport, the cooperation of the Academy with several foreign universities Azerbaijan State Academy of physical educcation and sport to European education system and other problems have been solved in this article.

References

Abbasov Ə. Təhsil islahatı və kurikulumların hazırlanması problem- ləri. //ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2005,

№1.

“Respublika” qəzetı. “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisə- lərinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında”. 31 yanvar 2008-ci il.

Ağayev Ə. Yeni təlim metod və texnologiyalarından istifadənin nəzəri və təcrübi məsələləri (I məqalə)

//ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2003, №1, (II məqalə), 2006, №1.

Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının konsepsiyası və strategiyası. “Azərbaycan müəllimi” qəz., 2006, 17 fevral.

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında 2018-ci ildə aparılmış elmi-tədqiqat işləri haqqında hesabat (Əlyazmasında).

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında 2018-ci ildə aparılmış beynəlxalq əlaqələr haqqında hesabat (Əlyazmasında).

Xəlilov S.S. Təhsildə problemlər və vəzifələr. Bakı, Azərbaycan Universi- teti, 2002.

Quliyev D.Q. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademi- yası (85-illik salnamə). Bakı, Letterpress, 2015, 119 s.

Mahmudov M.C. Dünyada və Azərbaycanda təhsil sistemi. Bakı, AzTU-nun nəşri, 2005.

Mahmudov M. Bolonya prosesi: problemlər, perspektivlər, reallıqlar. Bakı, Elm və təhsil, 2010.

Mehrabov A. Ali pedaqoji kadr hazırlığında keyfiyyətin idarə olunma- sı modeli //Azərbaycan məktəbi, №4, 2009.

Mehrabov A.O. Müasir təhsilin metodoloji problemləri. Bakı, Mütər- cim, 2012.

Болошов В.А. Системы оценки качества образования, М: Лодос, 2007.

Лиферон А.П. Интеграция мирово- го образования – реальность треть- его тысячелетия. М.: Педагогика, 1997.

Guliyev D.G. Aout the Histoqy of the scientific Researches Development of Azerbaijan State Academy of Physical Culture and Sport. Neoı erklnma kaı koınqnıa. Teüxos 3 . Noeubpıos, 2009, s.78-86

http://www.azadinform.az

PDF (Azərbaycanca)
PDF (Azərbaycanca)

Keywords

World Education System
Higher Education in Europe
Education in Azerbaijan
Higher schools
Sport Academy
integration
material and technical basis
staff potential
civil countries
high education
secondary vocational education
research scientific works
information- curriculum
“Sport Management”
“Sport Journalism
Sports Medicine and Rehabilitation
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

© 2009-2018 Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport. All rights reserved. Unauthorized use prohibited.