ISSN: 2617-0396
The role of a healthy physical education in the active behavior of the population
Page Header Logo Scientific News of Academy of Physical Education and Sport

Abstract

The article deals with the role of a healthy physical education in the active behavior of the population. It does not mean that the basis of a healthy lifestyle begins with the regime of the day. Our modern food has changed sharply. We've included a variety of canned foods in our food ration. The share of natural nutrients has significantly decreased. This also reflects the role of the human immune systemin themetabolism. The hormone of the patient, who is already suffering from weight loss, should be checked first. Looking at the responses of hormones and other necessary analyzes, you can start the weight loss programafter determining the cause of obesity.

References

AbiyevA.Q. “Bədən tərbiyəsi” fənninindövlət standartları ., Bakı 2005.

Rzayeva Z.H. Cəfərov Q.M., “Bədəntərbiyəsi nəzəriyyəsi və metodikası”., Bakı 2004.

Hüseynov F.A. “Buraxlış işlərininyerinə yetirilməsi”., Bakı 1998.

Əliyev. E.A. “Sağlamlaşdırıcı fizikitərbiyə”., (magistrlar üçün dərs vəsaiti)., Bakı 2018.

Bəşirov B.Y. “Ali məktəb didaktikası”,Bakı 1992.

Əlizadə H.Ə. “Tərbiyənin demoqrafikproblemləri” Bakı 1993.

Babayev M.Ə., Əliyev S.A., KərimovR. M. “ Uşaqların və yeniyetmələrin sağlamlığının funksional və gigiyenik xüsusiyyətləri”, metodiki vəsait. Bakı, 2014, 84 səh.

Balakişiyev K.Ə., Şadlinski V.B.,Vəliyev Ş. Q., Qasımov Ş. İ . , “ İnsan anatomiyası” III cild Tibb univeristeti üçün dərslik. Bakı, 1998.

Əliyev S.A və başqaları“Qan sisteminin fiziologiyası” Bakı 2003, 120 səh.

Əliyev Ə.H., Məhərrəmov Ş.A., ƏliyevF.Ə. “İnsan anatomiyası”. Bakı, BDU nəşri.

, 311 səh.

Məmmədova Ş.A., Əliyev S.A.,Əlibəyova S.S., Xaniyev Y.Ə. “Fiziki inkişafın qiymətləndirilməsi və məktəblilərin sağlamlığının vəziyyəti”. Bey. Elmi kon.mat. (16-19.10.2014), Bakı-2014, 270-278 səh.

Musayeva N.Ə., Əliyev S.A. “Qan- damar sisteminin fiziologiyası” Bakı 2001, 120 səh.

M ə c i d o v N . B . “ M a g i s t rdissertasiyası” , metodik vəsait. Bakı, 2011, səh 42

Məcidov N.B. “İdman nəzəriyyəsi”.Bakı , 2009, 148 səh.

Şadlinski V.B., Mövsümov N.T.,İsayev A.B., Məmmədova Ş.A. “İnsan a n a t o mi y a s ı ” ( d i n a mi k v ə i d ma n morfologiyasının əsasları birlikdə). Bakı, 2003, 432səh.

Hacıyev F. “Yaş fiziologiyası vəməktəb gigiyenası”. Bakı, 1991, 345 səh.

Zəyniyev N. R. və b. “ Uşaqa n o t o m i y a s ı , f i z i o l o g i y sı və tibbi biliklər”. Bakı, 2012, 474 səh.

Əbiyev Q,Ş., “Orqanizmin hərəkətaktivliyi və fiziki iş qabiliyyətinin fizioloji əsasları” Bakı 2014, 223səh.

PDF (Azərbaycanca)
PDF (Azərbaycanca)

Keywords

exactness
distance
fan
tension
systemdisbelief
level
development constantly
hesitation
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

© 2009-2018 Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport. All rights reserved. Unauthorized use prohibited.